Работа с клиенти

%

Етап 1

Приемане на поръчка

 • Предварителен ориентировъчен разговор с клиента
 • Приемане на уточнено задание от клиента
 • Оразмеряване, ситуиране, заснемане на фасадата, екстериорната или интериорна площ и пространство на мястото
 • Скици,  компютърни варианти и спесификация на рекламните съоръжения и елементи
 • Обсъждане и одобрение от клиента по скици и спесификация
 • Оформяне на подробна оферта
 • Офериране
 • Договаряне
 • Авансово плащане по договора
 • Окончателен проект на поръчката (архитектурен, конструктивен и ел.)
  • Вътрешно експертно обсъждане на проекта
 • Оформяне на досие на поръчката
 • Изготвяне и утвърждаване на технологична карта за поръчката
 • Утвърждаване на орг. план за изпълнение по етапи и изпълнители
 • Приемане на график за изпълнение на поръчката
 • Набелязване на критични точки за контрол (срокове и качество)
 • Включване на поръчката в общия графика за производство

Етап 2

Подготовка за изпълнение

%

%

Етап 3

Изпълнение на поръчката

 

 • Възлагане за изпълнение
 • Изписване и доставка на материали за п-ката
 • Организация на изпълнение на поръчката съгласно проекта и графика
  • Контрол/сравнение със спесификацията
  • Контрол на изпълнението по срокове
  • Контрол (вътрешна експертна оценка на качеството на изпълнение)
 • Вътрешно приемане на изпълнението на поръчката
 • Уточняване на дата за монтаж
 • Организиране на транспорт и монтаж
 • Изпълнение на  монтажа
  • Контрол на качеството на монтажа
 • Протокол за приемане на рекламното съоръжение от клиента
 • Отстраняване рекламация (ако има)
 • Подписване гаранционна карта за рекламното съоръжение
 • Заснемане на изпълненото рекламнио съоръжение
 • Анкетриране на клиента за оценки, мнения, препоръки

Етап 4

Предаване на изпълнената поръчка

%

%

Етап 5

Приключване на поръчката

 • Окончателно плащане на п-ката и фактуриране
 • Вътрешен отчет – анализ оценка на изпълнената поръчка
 • Приключване на досието на поръчката (компютърен и документален вариант)
 • Актуализиране на регистъри – клиенти, поръчки, доставчици, подизпълнители